Kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayan iç denetim, Türk Kamu Yönetimine 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile giriş yapmıştır.

 

İç denetim faaliyetinin var oluş sebebi; kurumun iç kontrol, risk yönetimi ve genel yönetim süreçlerinin etkinliğini, bir başka deyişle bu sistemlerin öngörüldüğü şekilde işleyip işlemediğini tespit etmek ve varsa olumsuzlukların giderilmesini sağlayarak hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda ilgili taraflara makul düzeyde bir güvence vermektir.

       İç denetim fonksiyonunun mevcut denetim anlayışımızda ve uygulamada yer almayan farklı nitelik ve özellikleri:

  • İç denetim sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.
  • İç denetim risk odaklıdır; yüksek risk içeren alanlara denetim önceliği verilir.
  • Sistematik ve süreklidir; görev verildikçe değil, üç yıllık plan ve yıllık programlar dahilinde yapılır.
  • Sadece mevzuata uygunluk denetimi ve mali denetim değil, sistem denetimi, performans denetimi ve bilgi teknolojisi denetimlerini de kapsar.
  • Sürekli eğitim ve mesleki gelişim zorunludur.
  • İç denetçilere atandıkları tarihte verilen sertifikaları, üç yıllık dönemler itibariyle çalışmasının sonuçlarına göre derecelendirilir.
  • Uluslararası çalışma ve raporlama standartları vardır.
  • Uluslararası meslek ahlak kuralları vardır.
  • Kamu idarelerinin iç denetim sistemlerinin koordinasyonu ve uyumlaştırılması hizmetlerini yürüten merkezi bir kurul (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) mevcuttur.

 

Misyonumuz

Belediyemizin kaynaklarının ekonomik etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için mali ve mali olmayan tüm kaynaklarının bağımsız ve tarafsız iç denetçiler vasıtasıyla risk esaslı uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamaları ile sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, belediyemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun, tarafsız, doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eden, görevin gerektirdiği bilgi beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, dinamik ve değişime açık denetim  ve danışmanlık  faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olmaktır.

İç Denetim Birimi Başkanı: Bilal KIRKAN (0 232 999 29 29/1651) [email protected]

İç Denetçi: Osman Efe ŞAHİN (0 232 999 29 29/1650) [email protected]

Comments are closed.

Close Search Window