Neslihan KIRMIZIGÜL

0 (232) 999 29 29 Dahili : 1051-1052-1053

Strateji Geliştirme Müdürlüğü aşağıdaki fonksiyon ve görevlerin yerine getirilmesinde yetkili ve sorumludur.

 1. Bornova Belediyesi’nin kurum kültürünü belirlemek ve güncelleme çalışmalarını yürütmek, (Misyon, Vizyon, İlkeler)
 1. Bornova Belediyesi’nin kurumsal stratejisinin oluşturulması, değiştirilmesi ve uygulanmasına yönelik farklı ölçekte ve içerikte projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 1. Yönetim ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak kurumsal tasarım çalışmalarını yapmak,
 1. Belediyenin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak, mevzuat çerçevesinde “Stratejik Yönetim Sistemi” kurulması çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bornova Belediyesinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 1. Bornova Belediyesi’nin stratejik planının ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek, sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 1. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 1. Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak,
 1. Kendi görev alanı ile ilgili bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve ulusal ölçekli etkinlikler düzenlemek,
 1. Belediyenin görev alanları ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 1. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve proje çalışmalarını yürütürken, Bornova Belediyesi hizmet birimleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesini sağlamak,
 1. Kendi görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, festival ve fuarlara katılmak ve tertip etmek,
 1. Bornova Belediyesi ile, üniversiteler, meslek odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, araştırma merkezleri, sivil toplum örgütleri, kent konseyi, kamu kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak,
 1. Bornova İlçesinin doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,
 1. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında İzmir ve Bornova ilçesine yönelik bütün istatistiki ve veri toplama çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların raporlanması ve ilgili mercilere sunulması ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve yürütmek,
 1. Bornova Kent Konseyi, bünyesindeki meclisler ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili destek hizmetlerini yürütmek.

Stratejik Planlama ve Performans Değerlendirme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,İşbirlikleri

Comments are closed.

Close Search Window