Derya SEMERCİOĞLU

(232) 999 29 29 / 4203 – 4208 – 4209 – 4210

 1. Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde ayni her türlü yardım işlerini planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek.
 2. Kent halkının evrensel değerler ışığında, çevresel, toplumsal, kültürel, sosyal, tarihsel ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan kısa, orta ve uzun dönem sosyal projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek, öneriler sunmak, sunulan önerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 3. Kentte, yurttaş duyarlılığını geliştirmek, katılımcı demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak ve yerleştirmek, çevresiyle uyumunu ve yaşam kalitesini arttıracak öneri ve çalışmalar için elverişli zemin hazırlamak bu hususta ilgili talepleri almak ve ilişkileri sağlamak.
 4. İlçemizde yaşayan dar gelirli ve yoksul aileler ile öğrencilere, çocuklara, kadınlara, engellilere ve yaşlılara yönelik olarak Belediyemiz bütçe olanakları çerçevesinde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde eğitim, beslenme, giysi, eşya, barınma, sağlık vb. insani ihtiyaçların karşılanması için ayni yardım yapmak.
 5. Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet etmekte olan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin sosyal yardım başvurularını alarak sosyal çalışmacıların oluşturduğu saha ekibi tarafından sosyal durum incelemeleri yapılıp elde edilen verilerin bilgi işlem otomasyon sistemine aktarımını sağlayarak, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaçlı ailelere gerekli sosyal yardımın yapılmasını ve mevcut bilgilerin sisteme girilmesini sağlamak.
 6. Tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yapmak.
 7. Gıda bankacılığı kapsamında 5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 8. Toplumsal dayanışma ve empati duygusunu arttırmak, farklı toplumsal gruplar arasındaki ekonomik eşitsizliği asgari düzeye indirebilmek amacıyla tüm toplumsal grupları bir araya getirecek sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve yürütmek.
 9. İlçemizde ikamet etmekte veya ilçemiz okullarında okumakta olan, Üniversiteye Giriş ve Orta Öğretim Kurumlarına Giriş sınavlarına yönelik Özel Kurslara maddi imkânsızlıklar nedeniyle gidemeyen öğrencilere, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek ve öğrencilerin okul derslerine destek olmak amacıyla Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezini (BELGEM) oluşturmak, takibini yapmak ve işleyişini sağlamak.
 10. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, Bornova ilçesinde ikamet eden ya da eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamak, öğrencilerin eğitim süreçlerini çağımıza uygun teknolojik hizmetlerle çeşitlendirmek için uzaktan eğitim programı olarak tasarlanan ‘Dijital Sınıf’ı hayata geçirmek ve sürdürmek.
 11. Kooperatifler ile işbirliği yapılarak ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 12. İlçemizde yaşayan engelli ve yoksul vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek, toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi oluşturmak ve işleyişini sağlamak.

 

 1. Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet etmekte olan engelli bireylere yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını sağlamak amacıyla özel asansörlü engelli nakil aracı hizmeti, engelli bireylere akülü ve manüel tekerlekli sandalye, koltuk değneği, engelli çocuk puseti, üç ayaklı baston, hasta yatağı, hasta bezi v.b yardımlar yapmak.
 2. Engelli bireylere yönelik olarak çeşitli sosyal etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek.
 3. Bornova sınırları içerisindeki devlet ve vakıf/özel üniversitelerinde (burslu okuyan) okuyan öğrencilerine yönelik olarak ikram (öğle yemeği, sıcak içecek, su) ve çamaşırhane hizmetini ücretsiz olarak sunmak için Gençlik Merkezi oluşturmak ve işleyişini sağlamak.
 4. Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalamak, Müdürlük ve alt birimlerinin etkin çalışması için gereksinim duyulduğu takdirde demirbaş ve hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 5. Yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli sosyal yardım işleri politikalarını belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak.
 6. Müdürlüğün performans programını, faaliyet raporunu hazırlamak ve hedefleri takip etmek.
 7. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 8. Yıllık ve beş yıllık yatırım programını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve ilgili birimlerle paylaşmak.
 9. Sosyal yardım işleri konularında başkanlık onayı ile araştırma yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, çalışma sonuçlarını üst yönetime rapor etmek.
 10. İlçemiz mahalle muhtarlıklarından gelen Müdürlüğün görevi kapsamındaki talepleri değerlendirmek ve gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirmek.
 11. Personeli yasalara uygun sevk ve idare etmek.
 12. Müdürlüğe bağlı merkezlerden hizmet alan vatandaşlara belirli günlerde program dahilinde etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek.
 13. Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalamak, Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirmek.
 14. Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili işlemleri yürütmek.
 15. Sosyal İşler Müdürlüğü kullanımındaki tesislerde Başkanlık Olur’u ile bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 16. Ailesi İzmir il sınırları dışında ikamet eden, kendisi ise Bornova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Vakıf/Özel üniversiteler (burslu okuyanlar) ile devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde barınmalarını sağlamak için Kız/Erkek Öğrenci Yurdu açmak, işletmek ve denetimlerini sağlamak.
 17. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sosyal yardım uygulamaları kapsamında üniversite öğrencileri, özel eğitim kurumları, dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıflar, demokratik kitle örgütleriyle paydaşlık oluşturarak hedef kitleye yönelik olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

Birimlerimiz;

 (1) Sosyal Yardım Birimi

 

 1. Gıda Yardımı
 2. Giysi Yardımı
 3. Eğitim Yardımı
 4. Doğal Afet Yardımı
 5. Bebek maması ve Bebek Bezi Yardımı
 6. Engelli Malzemeleri Yardımı
 7. Yakacak Yardımı
 8. Taziye Yardımı

(2) Satın Alma Birimi

 a) Gıda Malzemeleri Alımları

b)Gıda Dışı Malzeme Alımları

 1. c) Sosyal Yardım Amaçlı Hizmet Alım, Kiralama ve Malzeme Alımları

(3) Eğitim Hizmetleri Birimi

 Dijital Sınıf

 1. Belgem
 2. Gençlik Merkezi
 3. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi-Genç Kaşifler Bilim Evi
 4. Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

 (4) Engelli Hizmetleri Birimi

 Engelli Danşma ve Dayanışma Merkezi

(5) İdari Birim

 Evrak Kayıt ve Yazışma

 1. Taşınır Kayıt Yetkilisi
 2. Personel ve Özlük İşleri

 

 • Sosyal Yardım Birimi

 

 • Gıda Yardımı

 

Yardım Alma Koşulları:

 

 1. Yardım isteyen kişinin doğrudan müdürlüğümüze gelerek Sosyal Yardım Başvuru Formu doldurması gerekmektedir. Kişilerin kendi başvurularının yanı sıra dezavantajlı olan kişiden haberdar olan muhtarlar, komşular ve duyarlı vatandaşların bilgilendirmeleri de başvuru olarak dikkate alınmaktadır.
 2. Gerekli görüldüğü hallerde başvurusu olan kişiye sosyal inceleme yapılmaktadır.

İlgili Evraklar:

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kira sözleşmesi ( eğer yoksa istenmez)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Emekli ise emekli aylık bilgisi ( e- devlet üzerinden)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için araç yoktur belgesi

( e- devlet üzerinden )

 • Tapu sorgusu (web tapu üzerinden görevli personel evrak alır ya da e-devlet üzerinden gayrimenkul sorgulaması yapılır.)
 • Giysi Yardımı

 

Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve yoksunluk yaşayan bireylere talep ve ihtiyaç koşulları göz önünde bulundurularak giysi yardımı yapılmaktadır.

 

 • Eğitim Yardımı

 

Müdürlüğümüz Sosyal Yardım Birimi tarafından, Bornova ilçesinde ikamet eden ve yoksunluk yaşayan ailelerimizin ilkokula giden çocuklarına yapılan eğitim yardımını (kırtasiye malzemeleri, okul çantası, tablet vb. yardımları) kapsar.

 

Yardım Alma Koşulları: 

 

Yardım isteyen kişinin doğrudan müdürlüğümüze gelerek Sosyal Yardım Başvuru Formu doldurması gerekmektedir. Kişilerin kendi başvurularının yanı sıra dezavantajlı olan kişiden haberdar olan muhtarlar, komşular ve duyarlı vatandaşların bilgilendirmeleri de başvuru olarak dikkate alınmaktadır.

 

İlgili Evraklar:

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kira sözleşmesi ( eğer yoksa istenmez)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Emekli ise emekli aylık bilgisi ( e- devlet üzerinden)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için araç yoktur belgesi

( e- devlet üzerinden )

 • Tapu sorgusu (web tapu üzerinden görevli personel evrak alır ya da e-devlet üzerinden gayrimenkul sorgulaması yapılır.)
 • İlgili eğitim ve öğretim yılına ait öğrenci belgesi

 

 

 • Doğal Afet Yardımı

 

Müdürlüğümüz Sosyal Yardım Birimi tarafından, yangın, sel, deprem vb. doğal afetler karşısında mağdur olmuş vatandaşlarımıza yapılan afet paketi yardımını kapsar.

 

Yardım Alma Koşulları:  

 

Yardım isteyen kişinin doğrudan müdürlüğümüze gelerek Sosyal Yardım Başvuru Formu doldurması gerekmektedir. Kişilerin kendi başvurularının yanı sıra dezavantajlı olan kişiden haberdar olan muhtarlar, komşular ve duyarlı vatandaşların bilgilendirmeleri de başvuru olarak dikkate alınmaktadır.

İlgili Evraklar:

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kira sözleşmesi ( eğer yoksa istenmez)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Emekli ise emekli aylık bilgisi ( e- devlet üzerinden)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için araç yoktur belgesi(e- devlet üzerinden )
 • Tapu sorgusu (web tapu üzerinden görevli personel evrak alır ya da e-devlet üzerinden gayrimenkul sorgulaması yapılır)
 • İtfaiye raporu
 • Afet sonrası çekilmiş fotoğraflar

 

 

 

 • Bebek Maması ve Bebek Bezi Yardımı

 

Yardım Alma Koşulları:

 

 1. Yardım isteyen kişinin doğrudan müdürlüğümüze gelerek Sosyal Yardım Başvuru Formu doldurması gerekmektedir. Kişilerin kendi başvurularının yanı sıra dezavantajlı olan kişiden haberdar olan muhtarlar, komşular ve duyarlı vatandaşların bilgilendirmeleri de başvuru olarak dikkate alınmaktadır.
 2. Gerekli görüldüğü hallerde başvurusu olan kişiye sosyal inceleme süreci başlatılmaktadır.

İlgili Evraklar:

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Mama yardımı için; aile hekiminden bebek için düzenlenmiş 1 yaşına kadar mama kullanabilir raporu
 • Engelli Malzemeleri Yardımı

 

Müdürlüğümüz tarafından, maddi durumu hasta bezi ve engelli malzemeleri alamayacak güçte olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla engelli malzemeleri yardımı yapılmaktadır.

 

Yardım Alma Koşulları:  

 

Yardım isteyen kişinin doğrudan müdürlüğümüze gelerek Sosyal Yardım Başvuru Formu (Engelli Hizmet Birimi) doldurması gerekmektedir. Kişilerin kendi başvurularının yanı sıra dezavantajlı olan kişiden haberdar olan muhtarlar, komşular ve duyarlı vatandaşların bilgilendirmeleri de başvuru olarak dikkate alınmaktadır.

 

Akülü Araç ve Akülü Araç Tadilatı hizmetinden yararlanmak için;

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Akülü araç kullanabilir raporu
 • Engelli raporu
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

 

 

Manuel Tekerlekli Sandalye hizmetinden yararlanmak için;

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Manuel Tekerlekli Sandalye kullanabilir raporu
 • Engelli raporu
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

Engelli Puseti yardımından yararlanmak için;

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Fizyoterapist tarafından düzenlenen engelli puseti kullanabilir raporu
 • Engelli raporu
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

Hasta Yatağı yardımından yararlanmak için;

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Hasta yatağı kullanabilir raporu
 • Engelli raporu
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

Hasta Bezi yardımından yararlanmak için;

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Hasta bezi kullanabilir raporu
 • Engelli raporu
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

 

 

 • Yakacak Yardımı

 

Bornova İlçe sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla yakacak yardımı yapılmaktadır.

 

Yardım Alma Koşulları:  

 

Yardım isteyen kişinin doğrudan müdürlüğümüze gelerek Sosyal Yardım Başvuru Formu doldurması gerekmektedir. Kişilerin kendi başvurularının yanı sıra dezavantajlı olan kişiden haberdar olan muhtarlar, komşular ve duyarlı vatandaşların bilgilendirmeleri de başvuru olarak dikkate alınmaktadır.

İlgili Evraklar:

 

 • Yerleşim yerinde oturanlar belgesi ( e- devlet üzerinden )
 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kira sözleşmesi ( eğer yoksa istenmez)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için barkotlu sgk hizmet dökümü ( e- devlet üzerinden)
 • Emekli ise emekli aylık bilgisi ( e- devlet üzerinden)
 • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş her birey için araç yoktur belgesi

( e- devlet üzerinden )

 • Tapu sorgusu (web tapu üzerinden görevli personel evrak alır ya da e-devlet üzerinden gayrimenkul sorgulaması yapılır.)
 • Taziye Yardımı

 

Bornova ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ailelerimizin; vefat eden bireyinin taziye evi için, hijyen paketi, ihtiyaçlı olması ve talep edilmesi halinde  gıda ikramı yardımı yapılmaktadır.

 

Comments are closed.

Close Search Window