Arife Gülçin GÖNENÇER

0 (530) 398 53 55

Diğer Müdürlükler arasında sevk , ve koordinasyonu sağlar
muhtarlar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonu sağlar.

MÜDÜRLÜK:Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara
uygun olarak harcamak ve kayıtlarını tutmak.
• Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri
ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden
evrak kayıtlarını tutmak,
• Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri
elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip
getirilmediğini takip etmek,
• Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek,
ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
• Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini
sisteme işlemek,
• Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
• Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak,
takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb.
konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini
sağlamak.
• Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor
hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve
işlemleri yürütmek,
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri
yapmak veya yaptırmak,
• Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu
sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların
uygulama adımlarını belirlemek,

• Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı, Belediye Başkanı
Yardımcıları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,
• Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
FAALİYET ALANI
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini
Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak ve
neticelendirmekten sorumludur.
1-) Müdür
İlgili mevzuatlar ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve
talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir.
• Müdürlüğün yönetiminde yetkili ve sorumlu olan kişidir.
• Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
• Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
• Müdürlüğün sevk ,idare, disiplin, düzen, denetim ve koordinasyonundan
sorumludur.
• Müdürlük personeli arasında görev dağılımı yapar.
• Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili yetkisi dahilindeki işlemleri yürütür.
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
2-) Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda verilen görevleri yerine
getirir.
• Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar.
• Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden
yazışmaların gerekli yerlere ulaşmasını sağlar.
• Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar.
• Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar.
• Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini takip eder.
• Müdürlük personelinin özlük haklarını takip eder.
• Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk
işlemlerini yapar.
• Müdürün kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde
düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar.

Comments are closed.

Close Search Window