İskender DOĞAN

(0232) 999 29 29 / (1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609)

a-) Belediye Birimlerinden gelen, personel taleplerini alarak bu talepleri değerlendirmek.

b-) İlgili mevzuat uyarınca ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda memur, vekil memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ile yasalardaki oranlar kadar özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü personel istihdamını gerçekleştirmek.

c-) Tüm çalışanların özlük dosyalarını hazırlayarak muhafazasını sağlamak.

d-) Personelin atama, nakil, sicil, terfi, intibak, izin, rapor, mal beyanı, görevde yükselme / unvan değişikliği vb. özlük işlemleri ile personel hareketlerine ilişkin işlemleri yapmak.

e-) Çalışanların mevcut durumları ile ilgili değişiklikleri gerçekleştirmek ve ilgililere tebliğini yapmak.

f-) Çalışanların mali, özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuatı ve TİS’deki değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri uygulamak.

g-) Aylık emekli keseneklerini ve sigorta primlerini düzenleyerek ilgili kurumlara elektronik ve/veya yazılı ortamda gönderilmesini sağlamak.

h-) Belediye personelinin maaş ve diğer tüm mali hakları ile personelin sosyal yardım zamları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

ı-) Vefat, istifa, emeklilik ve işten çıkarılma işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek.

i-) Yeni işe başlayan personellerin Belediyeye ve işe uyum sağlayabilme sürecini başlatmak ve geliştirmek.

j-) Çalışanların görevlendirildikleri süreçlerde yetkinlik ihtiyaçlarına göre, birimlerin taleplerini de göz önüne alarak eğitim programlarını hazırlamak ve gerçekleştirmek.

k-) İşlerin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla kariyer ve yedekleme planlarını yapmak ve gerçekleştirmek.

l-) Çalışanların performanslarını değerlendirerek sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

m-) Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik faaliyetleri planlanmak ve gerçekleştirmek.

n-) Kurum içi iletişimi ve düzeni sağlayacak genelgeleri zamanında yayımlamak ve uygulanmasının takibini yapmak.

o-) 5393 Sayılı Kanunun 18/A maddesi gereği yürürlüğe konacak olan Belediye Personeli Performans Ölçütlerinin gereklerini yerine getirmek.

ö-) Çalışanların motivasyonunu yükseltmek amacıyla, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak (kulüplerin kurulması, gezi vb.) ve gerçekleştirmek.

p-) Başkan ve Başkan Vekili ödeneği ile Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarını hazırlayarak tahakkukunu gerçekleştirmek.

r-) 5176 Sayılı Kanun gereği Belediyedeki Etik Kurul İşlemlerini yürütmek.

s-) Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu ve Üniversitelerde okuyan öğrencilerin, talep ve kontenjana göre stajyer olarak istihdamlarını sağlamak.

ş-) Belediyenin “Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi” hizmetlerini yürütmek ve bu doğrultuda gerektiğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekimi istihdamını sağlayarak ücret tahakkukunu yapmak.

t-) Personelin, Hizmet Belgesi ve Hususi (Yeşil) Pasaport gibi taleplerini alarak gerekli işlemleri yapmak.

u-) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda, Lojman Komisyonunu kurmak ve Belediyeye ait sıra/görev tahsisli lojmanların, talepte bulunan ve hak sahibi olduğu tespit edilen memur personele tahsis işlemlerini yürütmek.

Yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bornova Belediyesinde çalışan, memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaşları ve özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Bornova Belediyesinde çalışmış olup çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

Comments are closed.

Close Search Window