1)Yukarıda özellikleribelirtilentaşınmazmalların2886sayılı Kanunun45.maddesigereğinceaçıkteklifusulüile 3 yıllığına16/10/2019  Çarşamba  günüBornovaBelediyesiEncümenToplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) ndayukarıdayazılıyıllıktahminibedellerinarttırılmasısuretiylekirayaverilecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. Gerçek kişi olması halinde;
 • Tebligat için adres beyanı,
 • C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
 1. Tüzel kişi olması halinde,
 • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 • Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*

ihalesaatibaşlangıcınakadarEncümenBaşkanlığınaibrazedeceklerveyaaynısaate kadarEncümenBaşkanlığıveyaEmlak ve İstimlakMüdürlüğü’neulaşmakkaydıylateklifleriniiadelitaahhütlübirmektupladagönderebileceklerdir.Ancakpostadavakiolabilecekgecikmelerkabuledilmeyecektir.

2) 3. Sırada yer alanİhalesi yapılacak taşınmazın faaliyetine uygun olarak isteklilerden daha önce benzer bir faaliyette (kafeterya,çay bahçesi,

kahvehane, restoran vb) işletmeyi en az 3 (üç) sene çalıştırmış olduklarını gösteren; ilgili vergi dairesinden mükellefiyet sicil bilgisi, vergi dairesi

kaydı, işyeri açma ruhsatı ve bu ruhsat adına düzenlenmiş vergi levhası veya 3 yıllık kira sözleşmesi aranacaktır.

3) İhaleyeaitşartnamevediğerbelgelermesaisaatleriiçindeBelediyemizEmlak veİstimlakMüdürlüğü’ndebedelsizolarakgörülebilirveyaisteklilerebedelsizolarakverilir.

4)Taşınmazmalların 3. ve 6. sırada yer alan taşınmazlardan yıllıkkirabedelleriüzerindenKDV alınır.

5)Encümenihaleyiyapıpyapmamaktaserbesttir.

İlanolunur.

Comments are closed.

Close Search Window