Başak Turhan

0232 999 29 29 -2180

Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları

MADDE 6

(I) Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün görev, teşkilatlandırma, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) ve yurtdışı (AB, UNDP, vb.) fon kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi ve hazırlanması,
 2. b) Finansal destek almaya hak kazanan projelerin yönetim ve koordinasyonunun sağlanması, gerekli raporlamalarının yapılması ve kurumsal iletişimin gerektiği şekilde sağlanması,
 3. c) Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel idareler ile olan iletişimi güçlendirerek Bornova Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası ağlara dahil olmasının sağlanması ve işbirliklerinin oluşturulması,
 4. d) Bornova Belediyesi’nin üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşlar ile yürüttüğü mevcut ilişkilerin en iyi düzeyde sürdürülmesi için gereken faaliyetlerin Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülmesi, gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirmeyi ilgili birimlere yaparak uluslararası faaliyet ve organizasyonlara kurumsal bazda katılımın sağlanmasına katkıda bulunulması,
 5. e) Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek; temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlanması,
 6. f) Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli proje platformlarında Bornova Belediyesi’ni temsil edilmesi,
 7. g) Kurum içinde projeler konusunda farkındalık yaratılması ve her birimin kendi konusu ile ilgili olarak projeler üretebilmesine yönelik motivasyon arttırıcı faaliyetlerde bulunulması,
 8. h) Yabancı dildeki proje çağrılarının çevirisi ve özetinin çıkarılması kurum içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlanması, ‘Bilgi Notu’ hazırlayarak ile konu ilgili birimleri bilgilendirilmesi,
 9. i) Projelere yapılacak başvurulara uygunluk ve kapasite ölçümü ve değerlendirmesinin yapılması, proje geliştirilmesinde destek sağlanması,
 10. j) Ülkemizde ve İzmir’de bulunan diplomatik misyon temsilciler ile Bornova Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve ilişkilerin en iyi biçimde sürdürülmesine destek sağlanması,
 11. k) Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, program ve projelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve Başkanlığa ve ilgili birimlere öneriler hazırlanması,
 12. l) Belediyemizi ve belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları uluslararası camiada tanıtmak amacı ile yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlanması,,
 13. m) Belediye Başkanı’nın yurtdışı programlarının hazırlık çalışmalarında Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ve koordinasyon içinde destek sağlanması
 14. n) Bornova Kent Arşivi ve Müzesi – Dramalılar Köşkünde yapılmak istenen her türlü etkinliğin tahsisinin yapılması

Comments are closed.

Close Search Window