Personel Girişi


Plan ve Proje Müdürlüğü

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

Müdürlüğümüz; Bornova Belediye Meclisi’nin 03.08.2010 tarih 172 sayılı karar no ile kabul edilen “Plan ve Proje Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde hizmet vermektedir. Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları; İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlar konusunda yetkili ve sorumludur:

 • Şehir Planlama çalışmalarının İmar Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Bornova imar planlarında yer alan tüm plan notları ve planlama ilkelerine bağlı kalarak icra edilmesi
 • Vatandaşların imar planı değişikliği taleplerinin, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek, mevcut planın aksayan yönleri var ise tespit edilmesi, mevcut ve öneri planların işlev, uygulanabilirlik, zayiat hesapları, inşaat alanları, donatı büyüklükleri, mülkiyet durumları v.b. hususlarda karşılaştırmasının yapılması, açıklama raporu hazırlanması, gerekli hallerde ilgili kamu kurumlarının ve şahısların görüşlerinin alınarak incelemeye gidilmesi, taleplerin Meclise sunulması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Kamu kurumlarının plan değişikliği taleplerinin incelenmesi, gerekli bilgi ve dokümanın temin edilerek çözüm üretilmesi, açıklama raporu yazılması, gerektiğinde plan değişikliği etüdünün hazırlanması ve Meclise sunulması.
 • Kamu kurumlarının, vatandaşların ve Belediye içerisindeki diğer birimlerin plan değişikliğine yönelik taleplerinin Meclise sunulmak üzere dosya oluşturulması, bu dosyada konuya ilişkin her türlü dilekçe, plan örneği, tapu sureti, vekâletname vb evrakların bulunmasının sağlanması ve Meclise sunulması
 • Meclisten İmar Komisyonuna havale edilen dosyaların takibi ve gerekli her tür inceleme ve yazışmanın yapılması, İmar Komisyonu üyelerinin bilgilendirilmesi, plan hesaplarının kontrolü, İmar Komisyonunca, hakkında olumlu ya da olumsuz olarak karara varılan dosyaların tekrar Meclise sunularak dosyalar hakkında Meclis Kararı alınmasının sağlanması
 • İlk defa Meclise girecek konularla İmar Komisyonunca karara bağlanan konuların ayrı ayrı listelenerek Meclis gündemi oluşturulması, gündemdeki konuların plan örnekleri, Komisyon kararları ve plan değişikliği açıklama raporlarının çoğaltılarak ilgili evrakların Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İmar Komisyonu üyelerine dağıtımı
 • Kamu kurumlarından, vatandaşlardan, Belediye içerisindeki diğer birimlerden gelen planlama, imar, plan değişikliği, mahkeme kararları ile ilgili dilekçe ve yazıların cevaplandırılması, bu yazıların eki olan evrak, bilgi, belge ve paftaların hazırlanması
 • Her türlü kentsel tasarım, analitik etütlerini, analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını yapmak, yaptırmak
 • Kent kimliğini belirleyici Kentsel Tasarım İlkeleri oluşturmak
 • Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek, cephe tasarımları, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak; kent mobilyalarının yerleşim düzeni ve seçimi, yeşil alan, meydan, sokak, tretuvar düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak araştırma yapmak, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapmak
 • İmar Kanunu ve ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin takibi ve genelgelerin takibinin yapılması
 • Vatandaşların şifahi taleplerine cevap verilmesi, gerekli bilgilendirmenin yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden şifahi olarak istenen bilgi ve belgelerin sunulması
 • İlan ve Reklâm Yönetmeliği kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için 2008 yılı başından itibaren Zabıta Müdürlüğü’nce talep edildiğinde görüş bildirilmesi
 • Bornova’nın tüm köylerine ait imar durumlarının hazırlanıp tebliğ edilerek arşivlenmesi
 • İzmir I No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karara bağlanıp Belediyemize iletilen kararlar uyarınca uygulama yapmak, bu kararları arşivlemek
 • UKOME toplantılarına katılmak, bu karar tutanaklarını arşivlemek
 • Ulaşım etüdü yapmak
 • İmar planlarındaki değişiklikleri imar planı paftaları üzerine işleyerek imar planlarının güncelliğini sağlamak
 • Orijinal tüm imar planı ve plan notlarını arşivlemek
 • Coğrafi bilgi sistemine geçişte planlama çalışmaları yapmak, tüm plan çalışmalarının bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak

İMAR DURUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İmar Durumu Talep Dilekçesi

 

 

 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 •  

  • 775 sayılı Gecekondu Kanunu
  • Kat Mülkiyeti Kanunu
  • 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  • İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler HK. Kanun
  • Kadastro Kanunu
  • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  • Türk Ceza Kanunu
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  • 5393 sayılı  Belediye Kanunu
  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  • Turizmi Teşvik Kanunu
  • Otopark Yönetmeliği
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
  • Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
  • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
  • Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
  • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
  • İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruşların Yeterlilik Yönetmeliği
  • Plan yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
  • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  • İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
  • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
  • Isı Yalıtım Yönetmeliği
  • Asansör Yönetmeliği
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
  • Özel Hastaneler Yönetmeliği
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği
  • Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği
  • Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik
  • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
  • Tüm Nazım ve uygulama imar planları plan notları  YÖNETMELİK

  17.07.2014 Güncellendi.
  Plan ve Proje Müdürlüğünün Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.